0877377138

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА HTTPS://IZKYSTVOOTRACETE.COM/ И ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „ТРУТРЕЙД“ ЕООД И ПОЛЗВАТЕЛИ НА СТРАНИЦАТА

В сила от: 22.02.2022 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат използването на уебсайт https://izkystvootracete.com/ (за краткост по-нататък „Платформата“), включително сключването на договор за покупко-продажба на ползвател с търговец чрез Платформата, администрирана от дружество „ТРУТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 202177131, с адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Симеоново, ул. Никола Лазаров 23, к-с Витоша парк, бл. Магнолия, вх. С, ет. 2, ап. 11, тел. за връзка 0877377138, email адрес: info@izkystvootracete.com (за краткост по-нататък „Дружеството“), както и условия, приложими към сключваните договори с автори на произведения.

(2) При сключване на договор, по отношение на който се прилагат тези Общи условия, те трябва да бъдат приети по съответния ред

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 2. За целите на регулиране на отношенията, свързани с използването на Платформата се използват следните дефиниции:

 1. Ползвател – всяко физическо лице на или над 18 г.,

а) получава достъп до съдържанието на Платформата по електронен път или се е регистрирало на Платформата, чрез създаване на Акаунт;

 1. Потребител е ползвател, който е физическо лице и придобива стоки чрез Платформата или ползва услуги, предоставяни чрез нея, които стоки или услуги не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност. Потребител е и това физическо лице, което като страна по договор, сключен от разстояние през Платформата, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
 2. Продавач, Търговец – физическо, юридическо лице или друго правно образувание, предлагащо Стоки през Платформата.
 3. Автор – физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение на изкуството, което е предложено за продажба чрез Платформата.
 4. Акаунт – раздел от Платформата, достъпен чрез регистриране с потребителско име, имейл адрес и парола, който позволява на Ползвателя да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Ползвателя и историята на някои от действията му в Платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Ползвателят е отговорен за вярност, пълнота и актуалност на информацията, въведена в Акаунта;
 5. Количка – секция от Платформата, която позволява на Ползвателя да добавя Стоки, които може да закупи от Търговец след завършване на Поръчката.
 6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Дружеството и Ползвателя, чрез който Ползвателят заявява волеизявлението си за закупуване на Стока/и от съответния Продавач чрез Платформата. Потвърдената поръчка играе ролята на сключен договор между Ползвател, направил поръчка и Продавач, представляван от Дружеството.
 7. Стока – всеки артикул, предлаган за продажба чрез Платформата, който се предоставя от Продавач в резултат на сключен Договор между него и Дружеството.
 8. – сключеният от разстояние договор между Продавача чрез Платформата и Ползвателя за покупко-продажба на Стока/и през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия.
 9. Договор за предоставяне на стоки
 10. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (например електронна поща), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи артикули към купуваните, информация относно оферти или промоции и новини.
 11. Продажна цена – цената на Стока, обявена на Платформата, срещу която Продавачът заявява готовност да продаде стоката, посочена по ясен начин за всеки продаван артикул.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. (1) Дружеството предоставя на Ползвателя достъп, с цел осъществяване на Поръчка, както и свободен уеб-достъп до всички публикувани и публично достъпни в Платформата текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от Дружеството и/или неговите партньори. При извършване на Поръчка, Платформата генерира Акаунт, за целите на проследяване на Поръчката от Ползвателя.

(2) Ползвателят има право на достъп до услугите на Платформата, с оглед ползването им за своите нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството.

(3) Ползвателят сам осигурява необходимото му техническо оборудване и интернет свързаност за използването на Платформата.

(4) Ползвателят може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Платформата при използване на нормалната функционалност на сайта.

(5) Ползвателят се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на Платформата, чрез каквато и да е друга технология или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от Платформата и реализирани чрез нормалната функционалност на същия.

(6) Ползвателят се задължава да не използва Платформата за незаконни цели. Ползвателят се задължава да спазва всички приложими местни, национални и международни разпоредби при използването на Платформата (включително такива относно интелектуалната собственост).

Чл. 4. (1) Платформата може да съдържа външни препратки към уебсайтове на трети лица. Такива връзки към уебсайтове на трети лица се предоставят единствено за удобството на Ползвателя.

IV. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА.

Чл.5.(1) Ползвателят заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път.

(2) Поръчка се осъществява чрез добавянето от страна на Ползвателя на желаните Стоки в Количката за покупки, при следване на стъпките, указани в Платформата, за завършване и изпращане на съответната Поръчка.

(3) Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена при наличност към момента на потвърждаване на поръчката. Добавянето на Стока в Количката, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

(4) Ползвател, направил поръчка се задължава всички данни, които са предоставени на във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на регистрирането ѝ и към всеки един момент от изпълнението на договора за покупко-продажба. Ползвателят отговаря за всички последици при непълни, неточни или неверни данни, в това число за невъзможност да получи закупена стока.

(5) Дружеството изпраща уведомление до Ползвателя за регистриране на Поръчката в Платформата. Регистрирането на Поръчката не означава сключен договор за продажба от разстояние. Представител на Дружеството може да се свърже с Ползвателя, с оглед уреждането на допълнителни детайли по поръчката като предпочитания за опаковка на Стоката, промени в начина и времето на доставяне на Стоката и др. При наличност на стоката, Дружеството изпраща официално потвърждения за приемане на поръчката.

(6) Със завършването на поръчката се счита, че Ползвателят, направил поръчката, е изразил съгласие за сключване на договор от разстояние за покупка на посочената в поръчката стока за посочената в нея цена и при посочените в нея параметри и разходи.

(7) Получаването от страна на Ползвателя на посочения от него адрес и начин за кореспонденция на потвърждение за приемане на поръчката играе роля на сключен договор от разстояние между Ползвателя, направил поръчката и съответния продавач, представляван от Дружеството. В случай на наличност на заявената стока и липса на предходна поръчка от друг ползвател за нея, Дружеството се ангажира да изпрати потвърждение на поръчката.

(8) Неразделна част от договора по ал. 7 са настоящите Общи условия, които Ползвателят ще получи на твърд носител, съгласно избрания начин на комуникация.

(9) Поръчка може да се направи за Стока, обявена на Платформата. В случай, че Ползвател иска да закупи стоки, изработени по негова поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания, той следва да сключи отделен договор за целта.

Чл. 6. (1) Доставката на Поръчката се организира и осъществява от Дружеството, чрез организирането на куриерска пратка до адрес, посочен от Потребителя, до който адрес следва да има лесен достъп на куриера, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Потребителя.

V. ЦЕНИ

Чл. 7. (1)

(2) В случай на заплащане на Поръчка за артикул, чиято наличност е изчерпана, Дружеството уведомява за това Ползвателя чрез имейл или по телефон и се задължава да върне цената за неналичната Стока, ако тя е предварително получена, освен в случай на желание на Ползвателя и възможност от страна на Автора за изработване на допълнителна бройка от същата Стока. В случай, че Потребител е поръчал повече от една стока в рамките на една поръчка и някоя от стоките не е налична, той има право да се откаже от получаване и на другите стоки.

Чл. 8. (1) Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени в лева. Посочената цена не включва разходите за доставка.

(2) Цената на Стоката може да се заплати по някой от начините, представени през платформата в това число по банков път или чрез наложен платеж.

(3) При извършване на плащания по банков път, Дружеството и Продавачът не носят каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Ползвателя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Ползвателя в случаите, в които валутата е различна от BGN.

VI. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Чл. 9. (1) Дружеството има право да анулира направената Поръчка, за което уведомява Ползвателя, в случай, че при осъществяване на транзакцията, посочената за Стоката цена не постъпи по банковата сметка на Дружеството (за плащания по банков път) или цената не е заплатена (при плащания чрез „наложен платеж“, и/или при предоставяне на неверни данни от Ползвателя при попълване на Поръчката.

(2) Анулирането на поръчката в посочените в предходната алинея случаи не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й, освен по отношение на разходите за доставка, които при всички положения са за сметка на Ползвателя, който не е направил договореното плащане.

Чл. 10. (1) Потребител има право да упражни право на отказ от договора, сключен от разстояние в 14-дневен срок от датата на получаването на Стоката от Потребителя или трето лице без да е посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща други разходи, освен преките разходи за връщането на стоките, които са за сметка на Потребителя. В случай, че Потребителят изрично е поискал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Платформата, разходите за доставка остават за негова сметка.

(2) Потребителят може да упражни правото си на отказ чрез посочените на Платформата контакти с Дружеството.

(3) При упражняването си на правото на отказ по ал. 1, Потребителят предоставя на Дружеството своите имена, имейл адрес, номер на поръчката и IBAN сметката на титуляря, по която трябва да бъде възстановена сумата, която подлежи на възстановяване. Потребителят може да използва и стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал.1, т.8 и чл. 52, ал.2 и 4 от ЗЗП, но това не е задължително.

(4) В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора Потребителят следва да върне Стоката на Дружеството на адрес: град София, р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. Арх. Никола Лазаров № 23, вх. Б, ет. 2, ап. 11.

(5) Потребителят се задължава да съхранява Стоките с грижата на добър стопанин до връщането им обратно на Доставчика. В случай, че стоките са повредени при връщането им към Дружеството, Потребителят отговаря за повредата, освен ако тя е настъпила преди получаването на Стоките от потребителя, което трябва да се установи с протокол преди приемането на стоките от Потребителя.

(6) Правото на отказ не се прилага, в случай, че Стоките са изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Чл. 11. (1) В срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ, но не преди получаване на стоката или на доказателства, че тя е изпратена, Дружеството възстановява заплатената от Потребителя цена по Поръчката, включително разходите за доставка (освен в случаите на разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Дружеството).

(2) Дружеството извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната парична транзакция, освен ако той изрично не се съгласи за друг начин.

Чл. 12. Независимо дали Продавачът предлага някои стоки с търговска гаранция, Потребителите разполагат със законова гаранция за съответствие на Стоката с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 13. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Платформата, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на Дружеството и/или съответно указано трето лице, преотстъпило правото на използване на Дружеството. Тези обекти на интелектуална собственост не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Ползвателя до материалите и ресурсите на Платформата не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството, негов партньор, клиент или друго трето лице.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 15  Дружеството не носи отговорност за:

 1. каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Платформата, които са вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Ползвателя, като хардуерен или софтуерен проблем, проблем с връзката с интернет и др.
 2. навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Ползвателя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Платформата или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др.
 3. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Платформата. Цялата информация на Платформата се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Дружеството за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 4. субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Платформата.
 5. информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в Платформата, както и уебсайтовете на трети лица, към които Платформата препраща;
 6. каквито и да било претърпени от Ползвател вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Дружеството.

Чл. 16. (1) Ползвателят е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са в резултат от нарушение от страна на Ползвателя на настоящите общи условия и/или нерегламентирана употреба на Платформата.

(2) Извън посоченото в ал. 1, Ползвателя е длъжен да обезщети Дружеството и всички засегнати трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, обект на интелектуална собственост, които Ползвателят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от услугите в Платформата в нарушение на настоящите общи условия и приложимото българско законодателство.

IX. ПРОМЕНИ В ПЛАТФОРМАТА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Дружеството може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на Платформата по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

Чл. 18. (1) Дружеството си запазва правото да променя или преразглежда настоящите общи условия по всяко време.

(2) Всички промени в общи условия ще бъдат отразени и публикувани в Платформата.

(3) Промените влизат в сила веднага след публикуването им.

(4) В случай на сключен договор с Потребител, който не е изцяло изпълнен (освен що се отнася до предоставената законова гаранция), потребителят ще бъде уведомяван за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, доколкото изменението намира приложение в сключения с него договор, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Всяка кореспонденция между Дружеството и Ползвателя се извършва единствено чрез писмени изявления и съобщения, под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Платформата и други подобни, или по телефон, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 20. В случай, че някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това не влече недействителност на останалите разпоредби от общите условия, нито на договор, сключен във връзка с тях. Недействителната клауза се замества от повелителните норми на закона или установената обичайни практики по начин най-близък до уреденото в нея.

Чл. 21. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове се отнасят до местно компетентният български съд. 

Shopping Cart