0877377138

Политика на поверителност

I. Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни, „ТРУТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 202177131, със седалище и адрес адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Симеоново, ул. Никола Лазаров 23, к-с Витоша парк, бл. Магнолия, вх. С, ет. 2, ап. 11 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) отговаря на всички изисквания на (ЕС) 679/2016 (General Data Protection Regulation- GDPR), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и всички останали нормативни актове, от приложимата към момента регулация. „ТРУТРЕЙД“ ЕООД като събира единствено посочените в настоящата политика данни, необходими във връзка с осъществяването на услугите, предлагани на www.izkystvootracete.com и ги пази отговорно и законосъобразно.

При регистрация в www.izkystvootracete.com или чрез попълване на формуляр за поръчка всеки потребител следва да се запознае с настоящата политика за поверителност, която „ТРУТРЕЙД“ ЕООД използва във връзка с обработването на лични данни. Предоставените данни могат да се използват единствено за изрично посочените в настоящата политика цели.

 

II. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

„ТРУТРЕЙД“ ЕООД събира и обработва личните данни, които потребителите предоставят във връзка с осъществяването на услугите на електронния магазин, включително и за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите;
 • изпълнение на поръчката;
 • установяване на директен контакт с потребителя, в случай на въпроси, относно поръчката или доставката;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от страна на „ТРУТРЕЙД“ ЕООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване за предоставяне на съответната услуга;
 • подобряване на обслужването на електронния магазин
 • изпращане на съобщения за промени в услугите, препоръки за подобряване на използването на интернет страницата,
 • изпращане на информационни съобщения, новини, промоции, разпродажби и др.

Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за осъществяване на някоя от изброените цели. При обработка на предоставените лични данни, „ТРУТРЕЙД“ ЕООД спазва следните принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, „ТРУТРЕЙД“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни на следните основания:

 • необходимост за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • осъществяване на легитимните си интереси, във връзка с: осъществяване на търговските си цели, чрез осигуряването на пълна функционалност и обезпеченост при предоставянето на услугите и работата на уебсайта на „ТРУТРЕЙД“ ЕООД, организирането на събития изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, правна защита на законните си права и интереси.
 • предоставено съгласие: в случаите на изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), новини, промоции, разпродажби и др. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) ще се прилага само спрямо потребители, които са заявили, че желаят да получават такъв. Абонираните за бюлетин потребители могат да прекратят абонамента си по всяко време като натиснат бутон „Отписване“ и следват указанията.

 

III. Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от „ТРУТРЕЙД“ ЕООД

 • За целите на регистрация на потребителски профил: потребителско име, парола и имейл адрес;
 • За изпълнение на направена поръчка „ТРУТРЕЙД“ ЕООД събира, обработва и съхранява следните лични данни: име и фамилия; e-mail; телефон за връзка; точен адрес за доставка, данни за банкова сметка в случай на извършване на онлайн плащания и адрес за фактуриране. В случай, че потребителят желае да му бъде издадена фактура в качеството му на физическо лице, следва да предостави и своя единен граждански номер.
 • За целите на изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), новини, промоции, разпродажби и др. – име, имейл адрес. При желание на потребителя, последният може да предостави и допълнителни данни, с цел да попълни профила си. Тези данни не се изискват задължително от „ТРУТРЕЙД“ ЕООД и тяхното предоставяне зависи изцяло от желанието на потребителя. Такива данни например са посочване на рождена дата. Целта, за която се събират е единствено желание на потребителя да допълване на неговия акаунт.
 • За подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания, „ТРУТРЕЙД“ ЕООД обработва, събира и съхранява лични данни, относно използвания от потребителя IP адрес.

„ТРУТРЕЙД“ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

„ТРУТРЕЙД“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 IV. Срок на съхранение на личните данни

 • Данните от потребителския профил на потребителя се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила на потребителя в уебсайта. 
 • С оглед легитимния интерес на „ТРУТРЕЙД“ ЕООД за правна защита, в случаи на потенциално предявени срещу него искове и претенции, срокът за съхранение на лични данни във връзка с изпълнението на поръчките е 5 години, считано от датата на направената поръчка.
 • за данни, съдържащи се в счетоводни документи – 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 • данните, обработвани за целите на изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), новини, промоции, разпродажби и др – до изрично оттегляне на съгласието за това.

След изтичането на посочените срокове, „ТРУТРЕЙД“ ЕООД полага необходимите грижи за изтриването и унищожаването на всички лични данни.

 V. Предоставяне на достъп на трети лица до личните данни

Във връзка с дейността си, „ТРУТРЕЙД“ ЕООД може да предостави достъп до лични данни на потребителите единствено на следните категории лица:

 1. Дружества от групата за управлението на поръчките, Доставчици на платежни или банкови услуги, други трети страни, с които може да се разработва съвместни програми за предлагане и доставка на продукти и услуги;
 2. На компетентните държавни, общински или правораздавателни органи, единствено в законово предвидените случаи, например за целите на данъчния контрол, действия във връзка с официални заповеди, разпореждания или съдебни призовки;
 3. Специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира „ТРУТРЕЙД“ ЕООД, за целите на извършване на самата техническа поддръжка – същите имат единствено достъп до данни на потребителя, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на „ТРУТРЕЙД“ ЕООД с цел максимална защита на данните.
 4. На куриери и дружества, осигуряващи превозни услуги за целите на изпълнение на задължение за доставка по сключения договор между потребителя и „ТРУТРЕЙД“ ЕООД.
 5. На някои видове специалисти от регулирани сфери на дейност, например адвокати, в случаи на необходимост от защита на законните ни права и интереси, на Доставчици на счетоводни услуги, за изпълнението на външни счетоводни услуги; Застрахователни дружества;

 VI. Предаване на лични данни в трети държави.

„ТРУТРЕЙД“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни, намиращи се в трети държави в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство („ЕИП“), за изпълнението на някоя от целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). „ТРУТРЕЙД“ ЕООД ще уведомява в случай на намерение да предаде част или всички лични данни на обработващи, намиращи се в такива трети държави.

VII. Права на потребителя при събирането, обработването и съхранението на личните данни

 1. При изпратено искане, потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и с които „ТРУТРЕЙД“ ЕООД разполага в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 2. Потребителят има право да изиска от „ТРУТРЕЙД“ ЕООД да прехвърли тези данни директно на друг администратор;
 3. При промяна на дадени обстоятелства в лични данни, потребителят има право да изиска тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изиска изтриване на част или всички лични данни, които са предоставени на „ТРУТРЕЙД“ ЕООД и които то обработва, при положение, че спрямо „ТРУТРЕЙД“ ЕООД не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, докато трае договорното правоотношение на потребителя с „ТРУТРЕЙД“ ЕООД, както и определен срок след това (вижте по-горе в раздела за сроковете за съхранение), тъй като обработването на лични данни е нужно за изпълнение на задълженията на „ТРУТРЕЙД“ ЕООД по сключения договор;
 4. В случай на предоставено от потребителя информирано съгласие за целите на изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), новини, промоции, разпродажби и др., потребителят има правото да оттегли даденото съгласие и да поиска от „ТРУТРЕЙД“ ЕООД незабавно да изтрие предоставените лични данни, чрез бутон „Отписване“ и следване на указанията.
 5. В случай, че е налице законово основание за това, потребителят има право на възражение срещу обработването на свои лични данни, когато счита, че същите не се обработват по законосъобразен начин, както и да поиска ограничаване на обработването от страна на „ТРУТРЕЙД“ ЕООД;
 6. При спор с „ТРУТРЕЙД“ ЕООД потребителят има право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на своите лични данни. Комисия за защита на личните данни е със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №, телефон: 02 915 3 518, e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ

 

Електронен магазин www.izkystvootracete.com използва „бисквитки“, с цел да подобри представянето на своите продукти, да осигури удобно и персонализирано пазаруване за своите клиенти, както и за статистически анализи. В този раздел може да намерите бърза и достъпна информация относно значението, целите на „бисквитките“, както и информация как можете да ги управлявате.

I. Значение и цел на „бисквитките“

„Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в браузъра или в паметта на компютър и/или мобилното устройство, при посещаване на уебсайтове.

Целта на „бисквитките“ е да направят посещението Ви в уебсайтовете персонализирано, така че да не е нужно да въвеждате своите данни отново при всяко посещение. Те позволяват на уебсайта да запомни Вашите действия и предпочитания за определен период от време. В следствие на това, не се налага да задавате всеки път данни, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Някои „бисквитки“ събират аналитична информация за поведението на потребителите.

Както е посочено и по-горе, има различни видове „бисквитки“. При посещението на www.izkystvootracete.com, едни идват директно от нашия онлайн магазин, а други – от трети страни, които поставят бисквитки на нашия сайт. Всички „бисквитки“  се съхраняват за различни периоди от време в браузъра или устройството Ви. Някои се изтриват от компютъра или устройството при затваряне на уеб браузъра или устройството, а други ще бъдат съхранявани на устройството, докато бъдат изрично изтрити от потребителя, или докато не достигнат своята дата на изтичане.

II. „Бисквитки“, използвани от izkystvootracete.com

„Бисквитките“, идващи от нашия онлайн магазин, така наречените „First Party Cookies“. Тяхната основна цел е запазването на информация за сесията, докато разглеждате продуктите или друга информация в магазина. Това позволява съхраняването на продуктите, които сте добавили в количката, осигурява възможен и лесен вход в потребителските профили, подсигуряване сигурността на сайта и статистическите анализи на посещаемостта. Без този тип „бисквитки“  izkystvootracete.com не би могъл да оперира с пълните си възможности и функционалности.

Други „бисквитки“, които izkystvootracete.com използва, идват от трети страни – Third Party Cookies. Този тип „бисквитки“ са насочени към други функционалности, които помагат да се повиши нивото на предоставяната услуга. Съществуват бисквитки за анализ и статистика, бисквитки на социални мрежи и бисквитки за рекламни платформи.

Бисквитките за анализ и статистика помагат да се анализира използването на izkystvootracete.com и да се проследи ефективността на услугата и комуникацията.

Бисквитки на социални мрежи се интегрират от социални платформи като Facebook, YouTube, Pinterest, Twitter, G+ и целят да осигурят или подобрят съдържанието на уебсайта. Моля, имайте предвид, че някои от тези платформи поставят бисквитки, които се използват още за неща като поведенческа реклама, анализи и проучване на пазара.

Бисквитки на рекламни платформи позволяват да изградим маркетинга си спрямо Вашите собствени интереси. Въпреки, че тези „бисквитки“ могат да следят посещенията на устройството Ви на нашия уебсайт и други сайтове, те не могат да Ви идентифицират лично.

III. Управление на „бисквитките“.

Деактивирането и активирането на „бисквитки“ можете да управлявате чрез настройките на използвания браузър. Имате възможността да зададете своите предпочитания за всеки браузър и/или устройство. В случай, че искате да научите повече за „бисквитките“, как да ги контролирате, деактивирате или изтриете, за по-подробна информация, посетете www.aboutcookies.org 

Shopping Cart